+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

OHSAS 18001 Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

OHSAS 18001 Belgesi

OHSAS 18001 Belgesi

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series); İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI: British Standartds Instıtute) tarafından yayımlanmış bir İş Sağlığı ve Güvenliği standardıdır.

OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bir kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerini tanımlaması, kazaların azaltılması, yasal mevzuatlara uyması ve operasyonel performansını iyileştirmesi için bir çerçeve oluşturur.

Hemen başvurun!

İş kazalarının ülke ekonomilerine büyük boyutlara ulaşan zararları bulunmaktadır ve ülke kalkınmasını da olumsuz yönde etkilemektedir.   İş kazaları en değerli varlık olan insanların ölmesine ya da sakat kalmasına neden olmaktadır. İş kazalarının önlenmesi için işçilerin, işverenlerin ve kamu arasında çok yönlü bir işbirliğini gerektirmektedir. OHSASS 18001 standardının gerekliliklerini yerine getiren kuruluşların iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmesi daha kolay olacaktır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır.

OHSAS 18001 bir ISO standardı olmayıp kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. OHSAS 18001 standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) 18001 spesifikasyonu ve buna ait OHSAS 18002 kılavuzu; müşterilerin kuruluşlardan kabul edilebilir, denetlenebilir ve belgelendirilebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi talep etmeleri sonucunda geliştirilmiştir.

OHSAS 18001, ürün ve hizmet güvenliğinden çok iş sağlığı ve güvenliğini işaret etmeye odaklanmıştır. “Önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır” ve “Sıfır Kaza” sloganları, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması için risklerinin değerlendirilmesi ve önlemlerinin alınması konusunda insanlara bilinç kazandırma amacını taşımaktadır.

OHSAS 18001’İN TARİHÇESİ

 1. “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” 1996’da BSI tarafından yayınlanmıştır.
 2. İngiltere’de BSI öncülüğünde uluslararası kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon toplanması kararlaştırılmış ve bu komisyonun çalışmaları sonucunda 1999 yılında OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur. Hazırlanan bu standart, 2001 yılında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından kabul edilerek TS-18001 olarak yayımlanmıştır.

OHSAS 18001’İN YARARLARI NELERDİR?

 1. Çalışma ortamının olumsuz etkilerinden ve kazalarından çalışanları koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
 2. Motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
 3. iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi.
 4. Kuruluşu tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde çalışma güvenliğinin sağlanması.
 5. Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
 6. İş performansını artırmak;
 7. Müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
 8. Güçlendirilmiş işletme imajı ile üstünlük sağlamak.
 9. Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlamak.
 10. Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltmak.
 11. İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetlerini en aza indirmek.
 12. Karlılığı arttırmak.
 13. İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak.

TS 18001 (OHSAS) STANDARDI HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

OHSAS 18001

OHSAS 18001

TS 18001(OHSAS) standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur.

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar
 3. Terimler ve tarifler
 4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları

4.1 Genel şartlar

4.2 İSG Politikası

4.3 Planlama

4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama

4.3.2 Yasal ve diğer şartlar

4.3.3 Hedefler

4.3.4 İSG yönetim programları

4.4 Uygulama ve işletme

4.4.1 Yapı ve sorumluluk

4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik

4.4.3 Danışma ve iletişim

4.4.4 Dokümantasyon

4.4.5 Doküman ve veri kontrolü

4.4.6 İşletme kontrolü

4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler

4.5 Kontrol ve düzeltici faaliyet

4.5.1 Performans ölçümü ve izleme

4.5.2 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler

4.5.3 Kayıtlar ve kayıtların yönetimi

4.5.4 Tetkik

4.6 Yönetimin gözden geçirmesi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURMA ADIMLARI NELERDİR?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma aşamalarında aşağıdaki aşamalardan geçilir.

 1. Mevcut durumun tespiti: Kuruluşta mevcut işler ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve güvenliği kontrolleri/uygulamaları ve geçmişte yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıklar vb. analizi yapılır.
 2. İSG politikasının oluşturulması: Tüm sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili performansı geliştirecek, amaç ve sorumlulukları vurgulayan İSG politikası, üst yönetim tarafından hazırlanmalı ve çalışanlara duyurulmalıdır.
 3. Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi: Organizasyon yapısının belirlenen politika kapsamında ne kadar yeterli olduğu belirlenmelidir. Ayrıca tehlikelerin ve kaynaklarının tanımlanması yapılmalıdır.
 4. Risk Değerlendirme: Belirlenen tehlike ve kaynaklarına yönelik gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri halindeki şiddet belirlenmelidir. İkisinin çarpımı sonucunda tehlikeye ait risk durumu tespit edilmelidir.
 5. İSG hedeflerinin belirlenmesi: Yönetim her ilgili fonksiyon ve kademede, İSG amaçlarını dokümante eder. Amaçlar İSG politikası ile uyumlu olacak şekilde sürekli gelişmeyi öngörmelidir. Hedefler belirlenirken kanuni gerekler, riskler, teknolojik ve mali imkanlar, ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmalıdır. Örnek olarak, sıfır kaza, çalışanların memnuniyetini artırmak ve devamsızlık oranlarını düşürmek vb. hedef olarak belirlenebilir.
 6. İSG yönetim programı: Yönetim hedeflerini oluşturmak için bir İSG yönetim programının hazırlanmasını sağlamalı ve belirli aralıklarla gözden geçirmelidir. İSG yönetim programında tespit edilen risklere göre uygulanacak düzeltici ya da önleyici faaliyetler, planlama zamanı içerecek şekilde yer almalıdır.
 7. Dokümantasyon: Sistemin tam olarak uygulanmasını sağlayacak yeterli dokümantasyonun oluşturulması gereklidir. Mevcut ISO 9000 veya ISO 14000 sistemleri var ise bunlara ek olarak geliştirilecek prosedür ve güvenlik talimatları sistemin gerekliliklerini karşılayabilir.
 8. Eğitim: İSG ile ilgili olarak sorumlu olacak kişilere eğitim faaliyetleri yoğun olarak uygulanır. Bunun yanı sıra uygun seviyelerdeki kilit personelinde gerekli seviyedeki bilgiyi alması sağlanır.
 9. Acil durum planlaması: Olası kazaların belirlenmesi, acil durumlarda yapılacak işlerin belirlenmesi, olası etkilerin azaltılması sağlanır. Ayrıca belirli periyotlarla yapılacak olan tatbikat ve testler ile planların etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 10. Performans izleme: Sistemin etkinliği hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır. Hedeflere ulaşma, İSG yönetim programlarına uyum, Tanımlanmış işlem kriterlerine uyum, Yasalara uyum takip edilmeli ve gereken durumlarda müdahale edilmelidir.
 11. Düzeltici faaliyetlerin yapılması: Kazaların, vakaların, uygunsuzlukların araştırılması ve çözümlenmesi, oluşan etkinin azaltılması ve etkinliğinin doğrulanması amacıyla düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
 12. Kayıt kontrolü: İSG ile ilgili kayıtların tanımlanması, korunması, düzenlenmesi ve dosyalanması yöntemleri ile güvenlik kayıtları prosedüründe tanımlanmalıdır.
 13. Denetim: Organizasyon dışarıdan, bağımsız ve profesyonel kişi veya kişilerce yapılmalıdır. Denetleme çok geniş olabilir veya seçilmiş bir alan veya konulara yönelik olabilir. Denetim sonuçları ve alınması gerekli düzeltici ya da önleyici faaliyetler ilgili tüm kişiler ile paylaşılmalı, bu kişiler bilgilendirilmelidir.
 14. Yönetim gözden geçirmesi: Üst yönetim İSG yönetim sisteminin kurulması ve denetlenmesi sırasında oluşturulan raporları inceler. Sistemin etkinliğinin devamı, hedefleri, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerini, iç tetkik sonuçlarını, yönetim sisteminin uygunluğunu, politikayı, düzeltici/önleyici faaliyetleri, müşteri şikayetleri ve memnuniyetini gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayacak tedbirleri alıcı kararları verir ve devamında gereklerini yerine getirir.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NASIL BELGELENDİRİLİR?

Öncelikli olarak şunu belirtmek gerekir ki OHSAS 18001 standardı teknik bir spect olup gönüllülük esasına göre kuruluşlar tarafından gereklilikleri sağlanmaktadır. Hiçbir kamu ihalesinde OHSAS 18001 belgesi kuruluşlardan talep edilmemektedir. Bu şekilde olmasına rağmen bu konuda akredite olan belgelendirme kuruluşları da bulunmaktadır. Fakat özellikle akredite belgelendirme kuruluşlarından OHSAS 18001 belgesi alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Belgelendirme kuruluşları akredite olmadan da tetkik sistematiğini oluşturarak OHSAS 18001 belgesi verebilmektedir. Her iki belgelendirmede de kuruluşlar öncelikli olarak sistemini kurmalı ve belgelendirme kuruşunun başvuru dokümanını doldurarak müracaat etmelidirler.

Hemen başvurun!

Save

Save

Save

Save

Save

Save